Politica de plată și retur

Furnizorul

Furnizorul dvs pentru achiziții prin intermediul acestui website este Societatea ESB COACHING SRL cu sediul social în București, sector 1, Str. Ioan Voda Caragea, nr 22, parter,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/11261/2021 cod fiscal 44515696, în calitate de proprietar al website-ului https://educatsibogat.ro 

E-mail mihai@edTelefon 0752181030

Definiții reglementate de Legislația națională și a UE

1. consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. profesionist – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;

 3. produs – orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită sau valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrică şi energia termică sunt considerate „produse” atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;

4. contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

5. conţinut digital – acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală;

Produse / servicii comercializate pe site – ul  https://educatsibogat.ro

Societatea ESB COACHING SRL realizeaăa și comercializează prin intermediul site-ului https://educatsibogat.ro cursuri în format digital sau servicii de coaching online cu tematica ’’Educație Financiară’’.

Acestea pot fi achiziționate din sectiunea servicii a site-ului : https://educatsibogat.ro/ro/servicii.

Plata produselor/serviciilor

Plata se va realiza prin intermediul procesatorului de plăți online Netopia Payments https://netopia-payments.com/?gclid=CjwKCAjwjaWoBhAmEiwAXz8DBVdIbmZbH_JGuhfehDV6lG4AOYs_HFRMRiOImhyRJdfLKuypvu6tghoCNoAQAvD_BwE.

Drepturi și obligații

Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale

Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final, furnizorul trebuie să îi furnizeze utilizatorului final următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

 a) identitatea furnizorului, cum ar fi denumirea sa comercială;

 b) caracteristicile esenţiale ale serviciilor oferite, precum şi perioada de valabilitate a ofertei sau a

tarifelor;

 c) adresa poştală la care furnizorul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite utilizatorului final să ia rapid legătura cu furnizorul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea furnizorului în numele căruia acţionează;

 d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care furnizorul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a furnizorului în numele căruia acţionează, la care utilizatorul final poate trimite eventualele reclamaţii;

 e) preţul total al echipamentelor terminale şi al serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura echipamentelor terminale sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de utilizatorul final; contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care preţul acestor contracte este exprimat printr-un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte, trebuie indicat modul în care se calculează preţul;

 f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

 g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care furnizorul se angajează să presteze serviciile sau să livreze echipamentul terminal în cazul în care furnizarea serviciului include şi livrarea unui echipament terminal, precum şi procedura furnizorului de soluţionare a reclamaţiilor.

Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

Alte drepturi ale consumatorilor, valabile pentru comertul online al porduselor si serviciilor digitale (care nu sunt livrate fizic pe un suport material):

1.Se interzice profesioniştilor să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi de plată.

2. În cazul în care un profesionist operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea profesionistului, mai mult decât tariful de bază.

Cerinţele în materie de informare prevăzute în OUG nr. 34/2014  completează cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare.

Avand in vedere specificul produselor si serviciilor comercializate prin intermediul site-ului https://educatsibogat.ro/ro/servicii  , in concordanta cu prevederile articolului 16 din OUG nr. 34/2014 , dreptul de retragere / returnare nu poate fi aplicat in aceasta situatie.

Art. 16. Alin m. OUG nr. 34/2014 :

m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

În vederea asigurării respectării prevederilor legale in materie,  de către profesionişti, persoanele fizice sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în legătură cu încălcările prevederilor legale astfel ca aceasta să decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva profesioniştilor care au săvârşit sau sunt susceptibili să săvârşească încălcări ale prevederilor legale care reglementeaza acest domeniu.

https://anpc.ro/contact/

Telefonul consumatorului

0219551

Scroll to Top